• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CĂN CỨ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Posted on 28/03/24 by viettrinh

Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất đang lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện (Đề xuất)

Theo quy định tại Điều 30 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

* Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác, được trả thường xuyên và ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

– Người lao động quy định tại điểm đ và điểm i khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do Chính phủ quy định không thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ;

– Người lao động quy định tại điểm e và g khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; đối với trường hợp người lao động chưa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do người lao động lựa chọn từ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất đến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi;

– Người lao động quy định tại điểm l và điểm m khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi này thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do người lao động lựa chọn từ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất đến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao nhất quy định tại  điểm e khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Người lao động được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sau ít nhất một năm thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn.

– Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

* Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi xã hội lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng thấp nhất do Chính phủ công bố và cao nhất bằng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất quy định tại  điểm e khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Đề xuất về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Điều 31 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

– Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng