• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

QUY ĐỊNH TÁCH THỬA TỈNH QUẢNG NINH 2022 CÓ GÌ MỚI

Posted on 24/05/22 by viettrinh

Quy định tách thửa tỉnh Quảng Ninh 2022 có gì mới?

Cũng giống các tỉnh, thành phố khác, Quảng Ninh quy định về điều kiện tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người sử dụng đất tại Quảng Ninh muốn tách thửa đất thì phải đảm bảo điều kiện về diện tích, kích thước và các điều kiện khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chào bạn, Quảng Ninh hiện nay cho phép người sử dụng đất được phép tách thửa đất ở và đất nông nghiệp. Tuy nhiên, mỗi loại đất sẽ phải đảm bảo các điều kiện tách thửa khác nhau theo quy định. Với câu hỏi về việc tách thửa đất tại Quảng Ninh của bạn, chúng tôi giải đáp cho bạn cụ thể như sau:

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở tại Quảng Ninh là bao nhiêu?

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho phép người sử dụng đất có đất ở tại Quảng Ninh được phép tách thửa khi đảm bảo các điều kiện nhất định về diện tích, kích thước và các điều kiện khác.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND, việc tách thửa đất ở được thực hiện khi thửa đất ở sau khi tách (bao gồm các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại) đảm bảo điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách

Kích thước tối thiểu chiều rộng thửa đất sau khi tách (chiều bám đường)

Kích thước tối thiểu chiều sâu thửa đất sau khi tách

Thửa đất ở tại Quảng Ninh yêu cầu tách thửa

45 m2

4,5 m

4,5 m

Lưu ý: Diện tích tối thiểu đất ở sau khi tách không bao gồm diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác.

=> Như vậy, với diện tích mỗi thửa sau khi tách là 45 m2 và kích thước tối thiểu các cạnh thửa là 4,5 m thì người sử dụng đất có thể được tách thửa đất ở tại Quảng Ninh.

Một là, nếu thửa đất ở sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (45 m2) mà người sử dụng đất đề nghị việc tách thửa được tiến hành đồng thời với việc hợp thửa với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất ở mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu thì người sử dụng đất được phép thực hiện thủ tục tách thửa (điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND);

Hai là, nếu thửa đất ở đề nghị tách thuộc khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Lúc này, diện tích của thửa đất sau khi tách phải đảm bảo phù hợp với quy định của quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đó (điểm c khoản 1 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND);

Ba là, trường hợp tách thửa đất ở khi đã có hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, văn bản phân chia di sản, thừa kế một phần thửa đất trước ngày 1/7/2014 (điểm d khoản 1 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND):

– Nếu hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, văn bản phân chia di sản, thừa kế một phần thửa đất ở theo đúng quy định của pháp luật từ trước ngày 20/12/2007 (ngày Quyết định số 4505/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về hạn mức tách thửa có hiệu lực) thì diện tích được phép tách thửa đất ở được thực hiện theo các văn bản đó;

Nếu hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, văn bản phân chia di sản, thừa kế một phần thửa đất ở theo đúng quy định của pháp luật từ ngày 20/12/2007 đến trước ngày 01/7/2014 mà diện tích các thửa đất ở tách ra có diện tích, kích thước thỏa mãn quy định về diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa quy định tại Quyết định số 4505/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì diện tích tách thửa đất ở được thực hiện theo các văn bản đó;

– Trong trường hợp thửa đất ở đã xây dựng nhà ở (đã có nhà ở)

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở trước ngày 20/12/2007 nhưng đến nay mới tiến hành làm thủ tục tặng, cho, chuyển nhượng, thừa kế, phân chia di sản, theo quy định của pháp luật theo ranh giới đất thực tế đang sử dụng thì xử lý như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định chính xác nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở của các hộ dân để thực hiện việc tách thửa và cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng nhà ở các hộ gia đình đang quản lý, sử dụng xây dựng nhà ở với nguyên tắc không có tranh chấp.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở của các hộ gia đình và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự quy định và xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có) đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở từ ngày 20/12/2007 đến trước ngày 01/7/2014 và không bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản yêu cầu phá dỡ trong quá trình xây dựng, đến nay mới tiến hành làm thủ tục tặng, cho, chuyển nhượng, thừa kế, phân chia di sản, theo quy định của pháp luật theo ranh giới đất thực tế đang sử dụng thì xử lý như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định chính xác thời điểm xây dựng nhà ở của các hộ dân, nếu đến nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm đất ở thì cho phép tách thửa đất có nhà ở theo hiện trạng sử dụng nhưng phải đảm bảo phần thửa đất còn lại không có nhà ở (nếu có) sau khi tách ra có kích thước chiều rộng (chiều bám đường) không nhỏ hơn 3,6 m và diện tích không nhỏ hơn 36m2 (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất hợp pháp, thời điểm xây dựng nhà ở của các hộ gia đình và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự quy định và xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có) đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Lưu ý: Việc tách thửa đất ở đối với trường hợp thửa đất ở đã có hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, văn bản phân chia di sản, thừa kế một phần thửa đất trước ngày 1/7/2014 theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND được áp dụng đối với những vị trí chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu thửa đất ở đề nghị tách có vị trí tại khu vực đã có quy hoạch thì việc tách được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đó.

Kết luận: Việc tách thửa đất ở tại Quảng Ninh được thực hiện khi diện tích mỗi thửa đất ở sau khi tách phải đảm bảo từ 45 m2 trở lên, đồng thời, thửa đất ở sau khi tách phải đáp ứng các điều kiện về kích thước và các điều kiện khác theo quy định tại Quyết định 39/2021/QĐ-UBND.

Do chúng tôi chưa nhận được các thông tin cụ thể về thửa đất của mẹ bạn tại Quảng Ninh, nên dựa trên những giải đáp của chúng tôi, bạn đối chiếu để có câu trả lời phù hợp cho trường hợp của mình.

Diện tích nhỏ nhất được tách thửa đất nông nghiệp tại Quảng Ninh là bao nhiêu?

Quảng Ninh cho phép được tách thửa đất nông nghiệp theo Quyết định 39/2021/QĐ-UBND. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND, thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa khi đảm bảo diện tích tối thiểu như sau:

Trường hợp 1: Tách thửa đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở hoặc ở khu vực phù hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở và tiếp giáp với thửa đất có đất ở hoặc nhà ở đủ điều kiện công nhận đất ở (khoản 2 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND)

Loại đất nông nghiệp đề nghị tách thửa

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách

Kích thước tối thiểu chiều rộng thửa đất sau khi tách (chiều bám đường)

Kích thước tối thiểu chiều sâu thửa đất sau khi tách

Đất vườn ao, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm trong cùng thửa đất có nhà ở; đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm phù hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở và tiếp giáp với thửa đất có đất ở hoặc nhà ở đủ điều kiện công nhận đất ở.

45 m2

4,5 m

4,5 m

Lưu ý: Diện tích tối thiểu đất ở sau khi tách không bao gồm diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác.

Trường hợp 2: Thửa đất nông nghiệp đề nghị tách thuộc khu vực chưa có quy hoạch hoặc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là đất nông nghiệp (khoản 3 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND)

Loại đất nông nghiệp đề nghị tách thửa

Diện tích tối thiểu của thửa đất nông nghiệp sau khi tách

Đất trồng cây hàng năm, đất làm muối

500 m2

Đất nuôi trồng thủy sản

1.000 m2

Đất trồng cây lâu năm

1.000 m2

Đất rừng sản xuất

3.000 m2

Thửa đất nông nghiệp đề nghị tách thửa thuộc khu vực đang có chủ trương thực hiện dồn điền đổi thửa

Theo phương án dồn điền đổi thửa đó

Như vậy, diện tích tối thiểu để thửa đất nông nghiệp được tách thửa phụ thuộc vào từng vị trí, từng loại đất nông nghiệp. Dựa trên những giải đáp của chúng tôi ở trên, bạn đối chiếu với trường hợp của mình để có đáp án phù hợp. Đồng thời, việc tách thửa để bán phải thực hiện theo trình tự thủ tục luật định.

Theo: Hieuluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng