• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

DANH SÁCH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GTGT

Posted on 14/11/23 by viettrinh

[Tổng hợp] Danh sách văn bản hướng dẫn về thuế GTGT

Dưới đây là danh sách văn bản hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành. Bạn đọc hãy tải về ngay, lưu lại để dùng khi cần.

Stt

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày áp dụng

LUẬT

1

Luật Thuế giá trị gia tăng, số 13/2008/QH12 03/6/2008 01/01/2009

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, số 31/2013/QH13 19/6/2013 01/01/2014

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, số 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, số 106/2016/QH13 06/4/2016 01/7/2016

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 18/12/2013 01/01/2014

2

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 01/10/2014 15/11/2014

3

Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 12/02/2015 01/01/2015

4

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 01/7/2016 01/7/2016

5

Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 09/02/2017 01/04/2017

6

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP 15/12/2017 01/02/2018

7

Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế 28/8/2020 15/10/2020

8

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP 29/7/2022 12/9/2022

THÔNG TƯ

1

Thông tư 45/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện 11/3/2009 25/4/2009

2

Thông tư 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, thành phố 16/4/2010 31/5/2010

3

Thông tư 35/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông 15/3/2011 01/5/2011

4

Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập 12/9/2011 01/01/2012

5

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 31/12/2013 01/01/2014

6

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế 25/8/2014 01/9/2014

7

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế 10/10/2014 15/11/2014

8

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 27/02/2015 01/01/2015

9

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 15/6/2015 30/7/2015

10

Thông tư 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 24/11/2015 10/01/2016

11

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP trợ 05/02/2016 01/4/2016

12

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế 12/8/2016 01/7/2016

13

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC) 28/10/2016 15/12/2016

14

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC 19/9/2017 05/11/2017

15

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 20/4/2018 05/6/2018

16

Thông tư 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 30/8/2018 15/10/2018

17

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 01/6/2021 01/8/2021

18

Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) 11/6/2021 01/8/2021

19

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 15/11/2021 01/01/2022

20

Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC 28/02/2023 14/4/2023

CÔNG VĂN

1

Công văn 27/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 03/01/2023 03/01/2023

2

Công văn 377/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, hóa đơn 04/01/2023 04/01/2023

3

Công văn 378/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng 04/01/2023 04/01/2023

4

Công văn 386/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 04/01/2023 04/01/2023

5

Công văn 389/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại 04/01/2023 04/01/2023

6

Công văn 959/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng 09/01/2023 09/01/2023

7

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 10/01/2023 10/01/2023

8

Công văn 101/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 12/01/2023 12/01/2023

9

Công văn 244/TCT-KK của Tổng cục Thuế về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài 31/01/2023 31/01/2023

10

Công văn 3377/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 31/01/2023 31/01/2023

11

Công văn 549/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 09/02/2023 09/02/2023

12

Công văn 550/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 09/02/2023 09/02/2023

13

Công văn 4417/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động truyền dẫn 09/02/2023 09/02/2023

14

Công văn 4420/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng 09/02/2023 09/02/2023

15

Công văn 4423/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng khi thực hiện dự án tại nước ngoài 09/02/2023 09/02/2023

16

Công văn 603/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 14/02/2023 14/02/2023

17

Công văn 604/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 14/02/2023 14/02/2023

18

Công văn 6867/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 21/02/2023 21/02/2023

19

Công văn 7462/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ 23/02/2023 23/02/2023

20

Công văn 567/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 27/02/2023 27/02/2023

21

Công văn 7971/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 27/02/2023 27/02/2023

22

Công văn 7972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 27/02/2023 27/02/2023

23

Công văn 7969/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 27/02/2023 27/02/2023

24

Công văn 8202/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 28/02/2023 28/02/2023

25

Công văn 8441/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động lập trình máy vi tính 01/3/2023 01/3/2023

26

Công văn 9298/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 06/3/2023 06/3/2023

27

Công văn 9301/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 06/03/2023 06/03/2023

28

Công văn 9578/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại 07/3/2023 07/3/2023

29

Công văn 9580/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 07/03/2023 07/03/2023

30

Công văn 11001/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 13/3/2023 13/3/2023

31

Công văn 718/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 15/3/2023 15/3/2023

32

Công văn 11972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 16/03/2023 16/03/2023

33

Công văn 12254/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 17/3/2023 17/3/2023

34

Công văn 792/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 20/3/2023 20/3/2023

35

Công văn 798/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 20/3/2023 20/3/2023

36

Công văn 791/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 20/3/2023 20/3/2023

37

Công văn 12765/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 20/3/2023 20/3/2023

38

Công văn 12767/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 20/03/2023 20/03/2023

39

Công văn 12769/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 20/3/2023 20/3/2023

40

Công văn 857/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 22/3/2023 22/3/2023

41

Công văn 863/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 22/03/2023 22/03/2023

42

Công văn 864/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 22/3/2023 22/3/2023

43

Công văn 877/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 22/3/2023 22/3/2023

44

Công văn 893/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 22/3/2023 22/3/2023

45

Công văn 14844/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 27/3/2023 27/3/2023

46

Công văn 14845/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet 27/3/2023 27/3/2023

47

Công văn 1023/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 30/03/2023 30/03/2023

48

Công văn 15743/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng 30/3/2023 30/3/2023

49

Công văn 15746/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng 30/3/2023 30/3/2023

50

Công văn 1040/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng 31/3/2023 31/3/2023

51

Công văn 1570/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng viện trợ thuộc dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 06/4/2023 06/4/2023

52

Công văn 1315/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 14/4/2023 14/4/2023

53

Công văn 1426/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 20/4/2023 20/4/2023

54

Công văn 1898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 21/04/2023 21/4/2023

55

Công văn 27084/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 25/4/2023 25/04/2023

56

Công văn 1492/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 25/4/2023 25/4/2023

57

Công văn 1586/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn điện tử của người bán 04/5/2023 04/5/2023

58

Công văn 2093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng 04/5/2023 04/5/2023

59

Công văn 1703/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 12/05/2023 12/05/2023

60

Công văn 35354/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 23/5/2023 23/5/2023

61

Công văn 2060/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 25/5/2023 25/5/2023

62

Công văn 2504/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 25/5/2023 25/5/2023

63

Công văn 2099/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng 26/5/2023 26/5/2023

64

Công văn 37937/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng trong hoạt động đào tạo, dạy nghề 31/5/2023 31/5/2023

65

Công văn 37938/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng 31/5/2023 31/5/2023

66

Công văn 2256/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 07/6/2023 07/6/2023

67

Công văn 2835/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 07/6/2023 07/6/2023

68

Công văn 2287/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng bán tín chỉ phát thải REC 08/6/2023 08/6/2023

69

Công văn 2894/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 12/6/2023 12/6/2023

70

Công văn 40821/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào 12/6/2023 12/6/2023

71

Công văn 2417/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 14/6/2023 14/6/2023

72

Công văn 2438/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 15/6/2023 15/6/2023

73

Công văn 2426/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng 15/6/2023 15/6/2023

74

Công văn 2489/TCT-VP của Tổng cục Thuế về đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 19/6/2023 19/6/2023

75

Công văn 3186/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 21/6/2023 21/6/2023

76

Công văn 42926/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu 21/6/2023 21/6/2023

77

Công văn 43260/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 22/6/2023 22/6/2023

78

Công văn 2572/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng nguồn gốc cao su 23/6/2023 23/6/2023

79

Công văn 3248/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 26/6/2023 26/6/2023

80

Công văn 43862/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 26/6/2023 26/6/2023

81

Công văn 3280/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 27/6/2023 27/6/2023

82

Công văn 3279/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 27/6/2023 27/6/2023

83

Công văn 46972/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai thuế giá trị gia tăng cho trụ sở chính và chi nhánh 04/7/2023 04/7/2023

84

Công văn 7024/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 04/7/2023 04/7/2023

85

Công văn 47362/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng 05/7/2023 05/7/2023

86

Công văn 49215/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 10/7/2023 10/7/2023

87

Công văn 2895/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 12/7/2023 12/7/2023

88

Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP 12/7/2023 12/7/2023

89

Công văn 3709/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 17/7/2023 17/7/2023

90

Công văn 51358/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 17/7/2023 17/7/2023

91

Công văn 52179/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 19/7/2023 19/7/2023

92

Công văn 52182/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 19/7/2023 19/7/2023

93

Công văn 3818/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng 21/7/2023 21/7/2023

94

Công văn 3087/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 24/7/2023 24/7/2023

95

Công văn 54965/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư 31/7/2023 31/7/2023

96

Công văn 4020/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử gia dụng 01/8/2023 01/8/2023

97

Công văn 55519/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng và văn phòng 01/8/2023 01/8/2023

98

Công văn 55522/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 01/8/2023 01/8/2023

99

Công văn 55524/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với khoản bồi thường 01/8/2023 01/8/2023

100

Công văn 3273/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 02/8/2023 02/8/2023

101

Công văn 56947/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 04/8/2023 04/8/2023

102

Công văn 56951/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm 04/8/2023 04/8/2023

103

Công văn 3435/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 09/8/2023 09/8/2023

104

Công văn 58653/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 11/8/2023 11/8/2023

105

Công văn 59256/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 15/8/2023 15/8/2023

106

Công văn 4259/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 16/8/2023 16/8/2023

107

Công văn 4260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản 16/8/2023 16/8/2023

108

Công văn 4363/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng 21/8/2023 21/8/2023

109

Công văn 61191/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 21/8/2023 21/8/2023

110

Công văn 61191/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 21/8/2023 21/8/2023

111

Công văn 4459/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 25/8/2023 25/8/2023

112

Công văn 62662/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 25/8/2023 25/8/2023

113

Công văn 62874/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 28/8/2023 28/8/2023

114

Công văn 62909/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 28/8/2023 28/8/2023

115

Công văn 3829/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 29/8/2023 29/8/2023

116

Công văn 4592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 31/8/2023 31/8/2023

117

Công văn 3899/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 31/8/2023 31/8/2023

118

Công văn 3914/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế báo cáo về công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng 31/8/2023 31/8/2023

119

Công văn 3928/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 05/9/2023 05/9/2023

120

Công văn 3963/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 08/9/2023 08/09/2023

121

Công văn 65202/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 08/9/2023 08/9/2023

122

Công văn 65204/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA 08/9/2023 08/9/2023

123

Công văn 65210/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 08/9/2023 08/9/2023

124

Công văn 67047/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 15/9/2023 15/9/2023

125

Công văn 68332/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 21/9/2023 21/9/2023

126

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 22/9/2023 22/9/2023

127

Công văn 5005/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản 27/9/2023 27/9/2023

128

Công văn 69626/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tiếp khách 27/9/2023 27/9/2023

129

Công văn 4316/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 28/9/2023 28/9/2023

130

Công văn 70306/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 29/9/2023 29/9/2023

131

Công văn 70307/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 29/9/2023 29/9/2023

132

Công văn 5159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử 05/10/2023 05/10/2023

133

Công văn 71494/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng phần mềm 05/10/2023 05/10/2023

134

Công văn 5200/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu 06/10/2023 06/10/2023

135

Công văn 72028/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng 09/10/2023 09/10/2023

136

Công văn 72117/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng 09/10/2023 09/10/2023

137

Công văn 72571/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng 10/10/2023 10/10/2023

138

Công văn 4481/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 10/10/2023 10/10/2023

139

Công văn 4509/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 11/10/2023 11/10/2023

140

Công văn 4512/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 11/10/2023 11/10/2023

141

Công văn 4513/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 11/10/2023 11/10/2023

142

Công văn 73609/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 13/10/2023 13/10/2023

143

Công văn 73610/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê kho ngoại quan 13/10/2023 13/10/2023

144

Công văn 11239/BTC-CST của Bộ Tài chính xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024 13/10/2023 13/10/2023

145

Công văn 4578/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 16/10/2023 16/10/2023

146

Công văn 4590/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 16/10/2023 16/10/2023

147

Công văn 4595/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA 17/10/2023 17/10/2023

148

Công văn 4600/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 17/10/2023 17/10/2023

149

Công văn 4627/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 19/10/2023 19/10/2023

150

Công văn 4657/TCT-KK của Tổng cục Thuế về khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư 20/10/2023 20/10/2023

151

Công văn 5462/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất 23/10/2023 23/10/2023

152

Công văn 4665/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 23/10/2023 23/10/2023

153

Công văn 4692/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng 24/10/2023 24/10/2023

154

Công văn 4723/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 25/10/2023 25/10/2023

155

Công văn 4724/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 25/10/2023 25/10/2023

156

Công văn 4725/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 25/10/2023 25/10/2023

157

Công văn 11692/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng 26/10/2023 26/10/2023

158

Công văn 76790/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng 27/10/2023 27/10/2023

159

Công văn 77220/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí được trừ khi tài trợ giáo dục 30/10/2023 30/10/2023

160

Công văn 4858/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 01/11/2023 01/11/2023

161

Công văn 4859/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giảm thuế giá trị gia tăng 01/11/2023 01/11/2023

162

Công văn 4860/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng 01/11/2023 01/11/2023

Theo: Luatvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng