• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC THUẾ BỊ LỖI, CÓ ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ KHÔNG?

Posted on 01/02/24 by viettrinh

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế bị lỗi, có được gia hạn nộp thuế không?

1. Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế bị lỗi, có được gia hạn nộp thuế không?

Ngày 31/01/2024, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 116/TB-TCT về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp sự cố kỹ thuật từ ngày 30/01/2024.

Mà theo quy định, ngày 30/01/2024 và 31/01/2024 là ngày cuối cùng của thời hạn nộp:

– Lệ phí môn bài năm 2024;

– Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023;

– Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN Quý IV/2023.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định cụ thể trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì:

– Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động (theo mẫu 02/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp người nộp thuế có yêu cầu và đã thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử nộp trong thời gian này là đúng hạn.

– Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế nếu người nộp thuế có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ quan thuế, KBNN, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN bằng giấy nộp nêu trên nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

Như vậy, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì thời hạn nộp thuế được lùi tới ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn hoạt động trở lại.

2. Có xử phạt chậm nộp đối với trường hợp chậm nộp thuế do Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế bị lỗi không?

Theo Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

– Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

– Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (kể cả các văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý được ban hành trước ngày Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực), trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chưa phát hiện sai sót của người nộp thuế trong việc khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị phát hiện.

– Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

– Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế 2019.

– Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

Như vậy, theo quy định, không xử phạt chậm nộp đối với trường hợp chậm nộp thuế, hồ sơ khai thuế điện tử do Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế bị lỗi, sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên thuedientu.gdt.gov.vn thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng