• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT NHƯNG KHÔNG CÓ GIAO DỊCH, CÓ PHẢI KÊ KHAI?

Posted on 28/02/24 by viettrinh

Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch, có phải kê khai?

Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch, có phải kê khai?

Doanh nghiệp có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch liên kết thì không phải kê khai giao dịch liên kết. Cụ thể, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định:

3. Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối chiếu với quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết.

Theo Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Một bên tham gia trực tiếp/gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

Trường hợp 2: Các bên trực tiếp/gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Cụ thể, có 11 trường hợp được xác định là các bên có quan hệ liên kết. Khi các bên có quan hệ liên kết phát sinh các giao dịch sau thì được coi là có giao dịch liên kết (trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước):

– Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

– Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác;

– Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí.

Như vậy, nếu các doanh nghiệp có quan hệ liên kết nhưng không phát sinh giao dịch liên kết (mua, bán, trao đổi, vay, cho vay…) thì không phải thực hiện kê khai giao dịch liên kết.

Ví dụ: 02 doanh nghiệp của 02 anh, em ruột tức là 02 doanh nghiệp này có mối quan hệ liên kết nhưng trong năm không phát sinh các giao dịch liên kết như mua, bán hàng hóa, vay, cho vay… thì không phải kê khai giao dịch liên kết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch liên kết có phải kê khai?
Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch liên kết có phải kê khai? (Ảnh minh họa)

Trường hợp nào được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết?

Trường hợp 1: Miễn kê khai và miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

– Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam;

– Áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Lưu ý: Được miễn kê khai mục III, IV Phụ lục I – Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, II của Phụ lục I.

Trường hợp 2: Miễn lập hồ sơ nhưng phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết

Doanh nghiệp thuộc 01 trong các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết nhưng phải kê khai xác định giá đầy đủ theo Phụ lục I.

1- Tổng doanh thu < 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên kết < 30 tỷ đồng

2- Đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế và thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế.

3- Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu < 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc ngành nghề:

– Phân phối: Từ 5% trở lên;

– Sản xuất: Từ 10% trở lên;

– Gia công: Từ 15% trở lên.

Trên đây là giải đáp về vấn đề Có quan hệ liên kết nhưng không có giao dịch liên kết, có phải kê khai không.

Theo: Luatvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng