• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC THUẾ MỚI NHẤT LÀ BAO NHIÊU?

Posted on 24/06/24 by viettrinh

Bảng lương công chức thuế mới nhất là bao nhiêu? Hiện nay có tất cả bao nhiêu chức danh công chức thuế?

Hiện nay có tất cả bao nhiêu chức danh công chức thuế? Bảng lương công chức thuế mới nhất là bao nhiêu? Bảng lương công chức thuế có gì thay đổi so với bảng lương hiện hành khi thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024?

Hiện nay có tất cả bao nhiêu chức danh công chức thuế?

Chức danh và mã số ngạch công chức thuế được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC như sau:

Chức danh Mã số ngạch
Kiểm tra viên cao cấp thuế 06.036
Kiểm tra viên chính thuế 06.037
Kiểm tra viên thuế 06.038
Kiểm tra viên trung cấp thuế 06.039
Nhân viên thuế 06.040

 

Bảng lương công chức thuế mới nhất là bao nhiêu?

Các ngạch công chức thuế quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP), cụ thể:

– Ngạch Kiểm tra viên cao cấp thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

– Ngạch Kiểm tra viên chính thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

– Ngạch Kiểm tra viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

– Ngạch Nhân viên thuế được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

– Bảng lương Kiểm tra viên cao cấp thuế:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương

(Đơn vị tính: VND)

Bậc 1 6.20 11.160.000
Bậc 2 6,56 11.808.000
Bậc 3 6,92 12.456.000
Bậc 4 7,28 13.104.000
Bậc 5 7,64 13.752.000
Bậc 6 8,00 14.400.000

– Bảng lương Kiểm tra viên chính thuế:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Bậc 1 4,40 7.920.000
Bậc 2 4,74 8.532.000
Bậc 3 5,08 9.144.000
Bậc 4 5,42 9.756.000
Bậc 5 5,76 10.368.000
Bậc 6 6,10 10.980.000
Bậc 7 6,44 11.592.000
Bậc 8 6,78 12.200.400

– Bảng lương Kiểm tra viên thuế:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Bậc 1 2,34 4.212.000
Bậc 2 2,67 4.806.000
Bậc 3 3 5.400.000
Bậc 4 3,33 5.994.000
Bậc 5 3,66 6.588.000
Bậc 6 3,99 7.182.000
Bậc 7 4,32 7.776.000
Bậc 8 4,65 8.370.000
Bậc 9 4,98 8.964.000

– Bảng lương Kiểm tra viên trung cấp thuế:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Bậc 1 2,10 3.780.000
Bậc 2 2,41 4.338.000
Bậc 3 2,72 4.896.000
Bậc 4 3,03 5.454.000
Bậc 5 3,34 6.012.000
Bậc 6 3,65 6.570.000
Bậc 7 3,96 7.128.000
Bậc 8 4,27 7.686.000
Bậc 9 4,58 8.244.000
Bậc 10 4,89 8.802.000

– Bảng lương Nhân viên thuế:

Bậc lương Hệ số lương Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Bậc 1 1,86 3.348.000
Bậc 2 2,06 3.708.000
Bậc 3 2,26 4.068.000
Bậc 4 2,46 4.428.000
Bậc 5 2,66 4.788.000
Bậc 6 2,86 5.148.000
Bậc 7 3,06 5.508.000
Bậc 8 3,26 5.868.000
Bậc 9 3,46 6.228.000
Bậc 10 3,66 6.588.000
Bậc 11 3,86 6.948.000
Bậc 12 4,06 7.308.000

Bảng lương công chức thuế có gì thay đổi so với bảng lương hiện hành khi thực hiện cải cách tiền lương?

Vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, trong đó có nội dung thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ theo quy định tại tiết 3.1 tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có thể thấy có 02 điều chỉnh quan trọng liên quan đến bảng lương công chức như sau:

(1) Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

(2) Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

– Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị;

++ Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất;

++ Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương;

++ Không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

++ Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

– Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

+ Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

+ Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Do đó, sau khi thực hiện cải cách tiền lương 2024, bảng lương công chức thuế hiện hành sẽ bị bãi bỏ do hiện nay bảng lương này được xây dựng dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương. Ngoài ra, khi thực hiện cải cách tiền lương 2024, công chức thuế có thể hưởng lương theo hai bảng lương như sau:

+ Công chức lãnh đạo áp dụng bảng lương chức vụ.

+ Công chức không giữ chức danh lãnh đạo áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng